Powrót do góry

Regulamin usług serwisowych laptopów i tabletów 

 1. Serwis nie odpowiada za dane znajdujące się na dysku twardym. Serwis może sporządzić kopię danych na prośbę klienta, lub klient zabezpiecza dane we własnym zakresie.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie za usługi i części są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%.
 3. Naprawy do 200 zł brutto wykonywane są bez konsultacji z klientem. Akceptacja klienta jest wymagana w przypadku przekroczenia tej kwoty.
 4. Na naprawę udzielana jest gwarancja na okres 3 miesięcy.
 5. Na części udzielana jest gwarancja producenta w terminie przez niego przewidzianym.
 6. Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu.
 7. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu.
 9. W przypadku rezygnacji klienta z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu, klient zostanie obciążony kosztem diagnozy, natomiast jeśli zostały zakupione już części także ich wysokością.
 10. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 Dz.U. Nr 02.101.926.
 11. Pokwitowanie serwisowe jest dokumentem pozwalającym na odbiór sprzętu z serwisu i musi ono zostać zwrócone wystawcy przy odbiorze.
 12. Sprzęt pozostawiony w serwisie i nie odebrany po upływie 90 dni od daty zakończenia naprawy ulega przepadkowi i jest uznawany jako porzucony przez właściciela w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. STRATUM na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego nabywa sprzęt przez jego objecie w posiadanie samoistne.
 13. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin. Jest to jednocześnie umowa na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
 14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Pobierz regulamin w formacie pdf